Valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra
|
Asmens duomenų apsauga

VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra asmens duomenis tvarko laikydamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  reikalavimų.
Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus VĮ Lietuvos naftos produktų agentūroje paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.