Valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra
|
Paslaugos

veikla.jpg  

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1-440 "Dėl valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros likvidavimo" valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra nuo 2019 m. sausio 1 d. yra likviduojama. Agentūros likvidatoriumi paskirtas Vilius Martišius.

VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo (Žin., 2012-06-19, Nr. 68-3468) reikalavimais, teikia ūkio subjektams paslaugas, susijusias su naftos produktų atsargų kaupimu ir tvarkymu. 


Kaupti naftos produktų valstybės atsargas įpareigotos įmonės kiekvienais metais gali pasirinkti:
1) sudaryti su Agentūra susitarimus dėl viso ar dalies joms nustatyto privalomo sukaupti ir tvarkyti atsargų kiekio arba
2) savarankiškai savo lėšomis organizuoti viso ar dalies joms nustatyto privalomo sukaupti ir tvarkyti atsargų kiekio kaupimą ir tvarkymą.

Įpareigotosios įmonės, norėdamos pasinaudoti galimybe kaupti naftos produktų valstybės atsargas susitarimų su Agentūra pagrindu, apie savo pasirinkimą dėl ateinančių metų privalo informuoti Agentūrą ne vėliau kaip likus 170 dienų iki kitos metinės atsargų kaupimo užduoties nustatymo. Jeigu įpareigotosios įmonės apie savo pasirinkimą informuoja pavėluotai, Agentūra turi teisę nuspręsti, ar sudaryti susitarimus su įpareigotosiomis įmonėmis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 279 patvirtintų Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių 15 punktu, ūkio subjektas, pageidaujantis su Agentūra Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos atsargų įstatymo nustatyta tvarka sudaryti sutartį dėl naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo, kartu su prašymu Agentūrai privalo pateikti ne mažesnės kaip 10 proc. numatomos sudaryti sutarties vertės prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris skirtas ūkio subjekto įsipareigojimams dėl Agentūrai pateikto prašymo užtikrinti. 


Tinkamu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu laikoma Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme nustatyta finansinė garantija ar finansinis laidavimas, draudimo bendrovės laidavimo raštas arba ūkio subjekto lėšos, pervedamos į Agentūros nurodytą banko sąskaitą pagal raštišką ūkio subjekto ir Agentūros susitarimą dėl tokio prievolių įvykdymo užtikrinimo.

Ūkio subjekto Agentūrai pateikiamas prievolių užtikrinimo galiojimą užtikrinantis dokumentas turi būti suderintas su Agentūra.

Su Agentūra sudarytoje sutartyje dėl naftos produktų kaupimo ir tvarkymo ūkio subjektui nustatytų prievolių vykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda ir (ar) delspinigiais).

Bendrosios paslaugu teikimo salygos.pdf

Šiuo metu neturime laisvų naftos produktų, į kuriuos galėtume suteikti reikalavimo teises.


Išsamesnė informacija: Rinkodaros skyriaus vyriausiasis specialistas Dainius Janėnas, el.p.  dainius.janenas@lnpa.lt , tel. 8 (5) 2030061.


Valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros teikiamų paslaugų kokybę galite įvertinti el. paštu lnpa@lnpa.ltElektroniniai valdžios vartai