Valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra
|
Veiklos sritys

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1-440 "Dėl valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros likvidavimo" valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra nuo 2019 m. sausio 1 d. yra likviduojama. Agentūros likvidatoriumi paskirtas Vilius Martišius.

pic.png

Pagrindinė VĮ Lietuvos naftos produktų agentūros veikla - kaupti ir tvarkyti naftos produktų valstybės atsargas, įgyvendinant ES ir nacionalinės teisės aktų reikalavimus. Užtikrinti laikomų produktų privalomųjų kokybės rodiklių bei standartų ar techninių sąlygų reikalavimus. Saugiai eksploatuoti ir tvarkyti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą.


Įmonė kaupia ir tvarko šių naftos produktų atsargas:
variklių benzino (pirma naftos produktų kategorija);
dyzelino (antra naftos produktų kategorija).

Konkrečių sukauptinų naftos produktų nomenklatūrą įmonei nustato Energetikos ministerija. 

Naftos produktų ir naftos valstybės atsargos kaupiamos ir tvarkomos valstybės biudžeto asignavimais. Iki 2009 m. liepos 31 d. turėjo būti sukaupta 45 dienų atsargos, tačiau pakeitus 2009 m. sausio 12 d. naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymą, šių atsargų turi būti sukaupta 30 dienų. 

VĮ Lietuvos naftos produktų agentūros kaupiamos valstybės nuosavybe esančios naftos produktų atsargos laikomos Subačiaus kuro bazėje, kuri buvo pastatyta 1964 metais.

Valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra įsteigta sujungimo būdu, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. 1449 ,,Dėl valstybės įmonės Vilniaus mazuto saugyklos ir valstybės įmonės Subačiaus kuro bazės reorganizavimo“. Reorganizavus valstybės įmones Vilniaus mazuto saugyklą ir Subačiaus kuro bazę, Agentūra yra šių įmonių teisių bei pareigų perėmėja.

Pagal 2009 m. rugsėjo 14 d. Tarybos direktyvos 2009/119/EB, įpareigojančios valstybes nares išlaikyti žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargas, reikalavimus, ES valstybėje narėje nuolat turi būti išlaikytas joms skirtas bendras naftos atsargų kiekis, kuris sudarytų ne mažiau kaip 90 dienų vidutinio dienos grynojo importo arba 61 dieną vidutinio dienos vidaus suvartojimo, priklausomai nuo to, kuris kiekis yra didesnis.

2012 m. birželio 12 d. priimtu Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo pakeitimo įstatymu nustatyta, kad Valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra valstybės lėšomis kaupia ir tvarko specialiąsias naftos produktų atsargas, kurių įmonė turi kaupti tiek, kad jų pakaktų ne mažiau kaip 30 dienų, skaičiuojant pagal vidutinį dienos vidaus suvartojimą per praėjusius kalendorinius metus. Likusią atsargų dalį kaupia įpareigotosios įmonės.

Naftos produktų atsargas Lietuvos naftos produktų agentūra kaupia ir tvarko valstybės biudžeto asignavimais, numatytais atskirai programai – Valstybės naftos produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 387 ,,Dėl valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros paskyrimo“ agentūra paskirta atsakinga už valstybei nuosavybės teise priklausančių naftos produktų ir naftos atsargų kaupimą bei tvarkymą. Valstybės turtas agentūrai perduotas patikėjimo teise.

Agentūra užtikrina laikomų naftos produktų kokybės atitikimą privalomųjų naftos produktų kokybės rodiklių, reikalavimus.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymu, Agentūros veikla taip pat apima atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų teikimą kitiems ūkio subjektams (naftos produktų valstybės atsargų kaupimas ir tvarkymas už įpareigotąsias įmones), įskaitant kitų ES valstybių narių įpareigotąsias įmones bei centrines saugyklas.