Valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra
|
Veikla

Subacius 1.jpg

Pagrindinė VĮ Lietuvos naftos produktų agentūros veikla - kaupti ir tvarkyti naftos produktų valstybės atsargas, įgyvendinant ES ir nacionalinės teisės aktų reikalavimus. Užtikrinti laikomų produktų privalomųjų kokybės rodiklių bei standartų ar techninių sąlygų reikalavimus. Saugiai eksploatuoti ir tvarkyti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą. 

Įmonė kaupia ir tvarko šių naftos produktų atsargas:

  • variklių benzino (pirma naftos produktų kategorija);
  • dyzelino (antra naftos produktų kategorija).

Konkrečių sukauptinų naftos produktų nomenklatūrą įmonei nustato Energetikos ministerija.
Naftos produktų ir naftos valstybės atsargos kaupiamos ir tvarkomos valstybės biudžeto asignavimais. Iki 2009 m. liepos 31 d. turėjo būti sukaupta 45 dienų atsargos,  tačiau pakeitus 2009 m. sausio 12 d. naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymą, šių atsargų turi būti sukaupta 30 dienų.  

VĮ Lietuvos naftos produktų agentūros kaupiamos valstybės nuosavybe esančios naftos produktų atsargos laikomos Subačiaus kuro bazėje, kuri buvo pastatyta 1964 metais.

2003 metais buvo rekonstruota Subačiaus kuro bazės naftos produktų siurblinė, 2004 metais pastatytas modernus naftos produktų išdavimo į autotransportą punktas. 2007 m. buvo atlikta geležinkelio estakados rekonstrukcija, įrengta Subačiaus kuro bazės fizinės saugos sistema bei sumontuota biodegalų įpylimo automatizuota linija.
2008 m. dviem talpykloms po 10000 m3 įrengti plūdrieji ekranai, suteikiantys galimybę šiose talpyklose laikyti ne tik dyzeliną, bet ir benziną. Modernizuota kuro bazės laboratorija.

Siekiant vykdyti norminių dokumentų reikalavimus, pailginti talpyklų tarnavimo laiką bei sumažinti korozijos poveikį 2009 m. nudažyti keturiolikos talpyklų po 5000 m3 ir vienos talpyklos po 10000 mišorės paviršiai; išdažyti penkių talpyklų po 5000 m3 ir vienos talpyklos po 10000 m3 dugnai; įsigytas automatinis naftos produktų destiliatorius PAC Optidist.  

2010 m. trims talpykloms po 5000 m3 ir vienai talpyklai po10000 m3 atlikti išorės paviršiaus dažymo darbai. Vienoje talpykloje po 5000 m3 ir dviejose po 10000 m3 išdažyti dugnai ir pakeistos 3 sklendės. Atlikta rekonstrukcija ir pradėta eksploatuoti keturiolika talpyklų po 2000 m3 (buvusi tepalų grupė). Rekonstrukcijos metu naujai įrengtas technologinis vamzdynas jungiantis talpyklas su autocisternų pildymo aikštele ir geležinkelio estakada. Talpykloms pakeisti kvėpavimo vožtuvai, uždaromoji armatūra, nudažyti talpyklų išorės paviršiai ir dugnai. Keturios talpyklos skirtos benzino laikymui - jose įrengti plūdrieji ekranai. Prie talpyklų grupės naujai įrengtas priešgaisrinis vandentiekis, priešgaisrinė signalizacija, rekonstruoti keliai, lietaus nuotekų sistema, sutvarkyti pylimai.

2011 m. atlikti vienos talpyklos po 10000 m3 ir šešių talpyklų po 5000 m3 dugnų dažymo darbai. Nudažyti keturių talpyklų po 5000 m3 ir dviejų talpyklų po 100 m3 išorės paviršiai.