Valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra
|
Apie mus

pic.png

Valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra įsteigta sujungimo būdu, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. 1449 ,,Dėl valstybės įmonės Vilniaus mazuto saugyklos ir valstybės įmonės Subačiaus kuro bazės reorganizavimo“. Reorganizavus valstybės įmones Vilniaus mazuto saugyklą ir Subačiaus kuro bazę, Agentūra yra šių įmonių teisių bei pareigų perėmėja.

Pagal 2009 m. rugsėjo 14 d. Tarybos direktyvos 2009/119/EB, įpareigojančios valstybes nares išlaikyti žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargas, reikalavimus, ES valstybėje narėje nuolat turi būti išlaikytas joms skirtas bendras naftos atsargų kiekis, kuris sudarytų ne mažiau kaip 90 dienų vidutinio dienos grynojo importo arba 61 dieną vidutinio dienos vidaus suvartojimo, priklausomai nuo to, kuris kiekis yra didesnis.

2012 m. birželio 12 d. priimtu Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo pakeitimo įstatymu nustatyta, kad Valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra valstybės lėšomis kaupia ir tvarko specialiąsias naftos produktų atsargas, kurių įmonė turi kaupti tiek, kad jų pakaktų ne mažiau kaip 30 dienų, skaičiuojant pagal vidutinį dienos vidaus suvartojimą per praėjusius kalendorinius metus. Likusią atsargų dalį kaupia įpareigotosios įmonės.

Naftos produktų atsargas Lietuvos naftos produktų agentūra kaupia ir tvarko valstybės biudžeto asignavimais, numatytais atskirai programai – Valstybės naftos produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 387 ,,Dėl valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros paskyrimo“ agentūra paskirta atsakinga už valstybei nuosavybės teise priklausančių naftos produktų ir naftos atsargų kaupimą bei tvarkymą. Valstybės turtas agentūrai perduotas patikėjimo teise.

Agentūra užtikrina laikomų naftos produktų kokybės atitikimą privalomųjų naftos produktų kokybės rodiklių, reikalavimus.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymu, Agentūros veikla taip pat apima atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų teikimą kitiems ūkio subjektams (naftos produktų valstybės atsargų kaupimas ir tvarkymas už įpareigotąsias įmones), įskaitant kitų ES valstybių narių įpareigotąsias įmones bei centrines saugyklas.